WELLSPORT MASSAGE


INFORMATIE


AVG

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de nieuwe privacywet zal 25 mei 2018 in werking treden.

WellSport Massage te Breda is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
- WellSport Massage
- Praktijkeigenaar: Marian C.L. Stuij van den Herik - Stiekema
- Klaverblauwtje 6
- 4814 TD Breda
- Tel:+31650832892
- info@wellsportmassage.nl
- http://www.wellsportmassage.nl

WellSport Massage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Op mijn mobiele telefoon staan alleen uw voornaam, beginletter van uw achternaam en telefoonnummer.

WellSport Massage verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Gezondheid
Deze gegevens worden schriftelijk genoteerd.
Ik heb als enige toegang tot die gegevens en ze worden in een afgesloten kast bewaard.

WellSport Massage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
- Het afhandelen van de betaling.
- Mijn diensten naar u toe te kunnen leveren.

WellSport Massage gebruikt de volgende computerprogramma's:
- One.Com; website/persoonsgegevens, zie privacybeleid One.Com.
- EasyAdmin; boekhouding, eigen beheer / belastingdienst.
- SumUp; (pin)betaling, zie privacybeleid SumUp.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
- WellSport Massage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
- Ik hanteer 7 jaar voor persoons- en gezondheidsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:
- WellSport Massage verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
- Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
- WellSport Massage blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

WellSport Massage gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
- U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
- Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WellSport Massage en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
- Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
- U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wellsportmassage.nl.
- Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
- Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
- Dit ter bescherming van uw privacy.
- Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

WellSport Massage wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
- WellSport Massage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
- Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met info@wellsportmassage.nl

© 2019 WellSport Massage